Contact Us

Wagyu Pro

Store Address  : Shop 17A, King Street, Tai Hung, Causeway Bay, Hong Kong
Online Shop : https://www.wagyupro.com
Telephone : +852 2387 9868
Email : info@wagyupro.com
Facebook : https://facebook.com/wagyupro.hk/
Instagram : https://instagram.com/wagyupro
Whatsapp : +852 6365 3778

Facebook Instagram Whatsapp